Algemene Voorwaarden
DesiréevanNieuwenhoven.nl

 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

  • Klant:

de persoon of personen ten behoeve van wie DesiréevanNieuwenhoven.nl  haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn, maar dit behoeft niet zo te zijn.

  • Opdrachtgever:

de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan DesiréevanNieuwenhoven.nl heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met DesiréevanNieuwenhoven.nl zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van DesiréevanNieuwenhoven.nl.

  • DesiréevanNieuwenhoven.nl en/of Stilgeborenbaby.nl:

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer KvK-nummer 81943504 levert DesiréevanNieuwenhoven.nl diensten op het gebied van coaching, retreats, organisatie en managementadvies. In de rest van dit document zal gesproken worden over DesiréevanNieuwenhoven.nl waarmee ook Stilgeborenbaby.nl wordt bedoeld.

  • Derden:

in voorkomende gevallen kan DesiréevanNieuwenhoven.nl haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. DesiréevanNieuwenhoven.nl kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, als zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

  • Opdrachtsom:

het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met DesiréevanNieuwenhoven.nl.

2.2       Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3       Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4       DesiréevanNieuwenhoven.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1       Offertes van DesiréevanNieuwenhoven.nl zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan DesiréevanNieuwenhoven.nl is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt DesiréevanNieuwenhoven.nl zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door DesiréevanNieuwenhoven.nl te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2       Een samengestelde prijsopgave verplicht DesiréevanNieuwenhoven.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3       Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door DesiréevanNieuwenhoven.nl, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4       Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door DesiréevanNieuwenhoven.nl uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan DesiréevanNieuwenhoven.nl , in overeenstemming met de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door DesiréevanNieuwenhoven.nl een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1       Als een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal DesiréevanNieuwenhoven.nl de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Als dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1       DesiréevanNieuwenhoven.nl  zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat DesiréevanNieuwenhoven.nl niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

5.2      Het is niet mogelijk tussen de consult afspraken door vragen te stellen via e-mail, sms, Whatsapp en (mobiele) telefoon.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1       Alle aanbiedingen van DesiréevanNieuwenhoven.nl hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. DesiréevanNieuwenhoven.nl is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt DesiréevanNieuwenhoven.nl zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1       De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met DesiréevanNieuwenhoven.nl overeengekomen dienstverlening. Als het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan DesiréevanNieuwenhoven.nl verschuldigd.

7.2       Als een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van DesiréevanNieuwenhoven.nl.
Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3       De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die DesiréevanNieuwenhoven.nl l nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als DesiréevanNieuwenhoven.nl daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Stilgeborenbaby.nl op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4       Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van DesiréevanNieuwenhoven.nl.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1       In de offerte van DesiréevanNieuwenhoven.nl staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door DesiréevanNieuwenhoven.nl voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2       De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1       Het honorarium van DesiréevanNieuwenhoven.nl en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door DesiréevanNieuwenhoven.nl steeds door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De facturen dienen vooraf te worden voldaan. Betaling kan via de betaalmethode iDeal. Ter keuze van DesiréevanNieuwenhoven.nl kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt één en ander ingepland.

9.2       Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres. Als geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3       Na vervaldag van de factuur is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan DesiréevanNieuwenhoven.nl over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door DesiréevanNieuwenhoven.nl worden opgeschort, dit zonder dat Stilgeborenbaby.nl daardoor richting opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is DesiréevanNieuwenhoven.nl in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4       Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW en voor BTW vrijgestelde diensten, exclusief BTW, uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.

9.5       Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan DesiréevanNieuwenhoven.nl of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door DesiréevanNieuwenhoven.nl te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.6       Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is DesiréevanNieuwenhoven.nl gerechtigd het volledige bedrag op te eisen. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

9.7       Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door DesiréevanNieuwenhoven.nl plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is DesiréevanNieuwenhoven.nl gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan.

9.8       Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

9.9       Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 75,-.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN TRAJECT

10.1      Als de opdracht, om redenen die niet aan DesiréevanNieuwenhoven.nl toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

tabel-annuleringsvoorwaarden

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op komende vrijdag gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel D1.

Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 werkdagen van tevoren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D5.

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1   De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2   Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1   Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben volgens, in overeenstemming met de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2   Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft DesiréevanNieuwenhoven.nl toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er daarom geen restitutie plaats.

12.3   DesiréevanNieuwenhoven.nl mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. DesiréevanNieuwenhoven.nl houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1   DesiréevanNieuwenhoven.nl en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens DesiréevanNieuwenhoven.nl geleverde zaken en/of diensten.

13.2   Daarnaast is DesiréevanNieuwenhoven.nl nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op DesiréevanNieuwenhoven.nl rust slechts een inspanningsverplichting. (zie artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM/ AUTEURSRECHT

14.1   Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door DesiréevanNieuwenhoven.nl voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van DesiréevanNieuwenhoven.nl. Datzelfde geldt ook voor de door DesiréevanNieuwenhoven.nl uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van DesiréevanNieuwenhoven.nl. Op alle door DesiréevanNieuwenhoven.nl ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1   DesiréevanNieuwenhoven.nl is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar over haar opdrachtgever is bekend geworden. DesiréevanNieuwenhoven.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BOEK STILGEBOREN: UIT LIEFDE GESCHREVEN VOOR TOM EN TIM

Wat is herroepingsrecht?

DesiréevanNieuwenhoven.nl hanteert een zichttermijn van veertien dagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer retourneren.

U kunt retourneren naar: DesiréevanNieuwenhoven.nl, Postbus 6196, 9702 HD Groningen.

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag door DesiréevanNieuwenhoven.nl terugbetaald aan de koper binnen 14 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. Een boek dat zichtbaar is gelezen wordt niet teruggenomen.

Instructies voor herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

Of

voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u DesiréevanNieuwenhoven.nl, contact@desireevannieuwenhoven.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug op hetzelfde rekeningnummer als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN

17.1   DesiréevanNieuwenhoven.nl  behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan DesiréevanNieuwenhoven.nl.

17.2   Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

17.3   In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Contactinformatie

Desirée van Nieuwenhoven
contact@desireevannieuwenhoven.nl
KvK 81943504
BTW NL0032623160B26

partners

Kaartje2Go

© 2022 – 2024 Desirée van Nieuwenhoven 
Fotografie Renée van der Heide In Beeld